Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 3, 09/08/2022
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến4
 Lượt truy cập2,611,431
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 31/3/2022)
   

Danh mục tài liệu

Giai đoạn tổ chức

1. Thông báo về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Mẫu Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ 2022

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022

4. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027 

5. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 2022-2027 

6. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị 2022-2027

7. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát 2022-2027 

8. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT 2022-2027 

9. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào BKS 2022-2027 

10. Mẫu Lý lịch tóm tắt ứng cử viên thành viên HĐQT / BKS 2022-2027 

Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông

11.Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội

12.Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội

13.Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội

14.Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

15.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

16.Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát

17.Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18.Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

19.Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

20.Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát

21.Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

22.Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

23.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

-Thông báo số 2533/TB-SGDHN ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã CK: HTC)
-Quyết định số 538/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thị Trấn (Lần 5, ngày 29/7/2022)
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thới Tam Thôn (Lần 3, ngày 29/7/2022)
-Thông báo số 18/2022/HTC-TB ngày 01/8/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 08/2022/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 09/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022 số 02/HTC ngày 27/07/2022
-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 7 năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 11 ngày 19/07/2022
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Số 3 - Đông Thạnh
-Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sửa đổi và bổ sung ký ngày 14/07/2022
-Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
-Văn bản số 4325/UBCK-QLCB ngày 07/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Xuân
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Hiệp 2
-Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
-Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Phương án kinh doanh lô lớn xăng dầu phục vụ nhu cầu bán buôn và bán lẻ.
-Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Trung Mỹ Tây, CHXD Số 2 Đông Thạnh, Cửa hàng ăn uống Hương Cau.
-Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 07/2022/BC-HTC ngày 01/7/2022
-Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 16/2022/TB-HTC ngày 01/7/2022
-Quyết định số 38/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2022 của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ